Kursplan

Kursplan: Italienska: Äldre litteratur

Kurskod: IT2008
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den äldre italienska litteraturhistorien till och med sextonhundratalet samt representativa författare under denna period
  • visa god förmåga att förstå och tillgodogöra sig äldre italienska texter
  • visa god kunskap om litterär terminologi och litterära begrepp
  • självständigt reflektera över äldre texter och därtill hörande historiska och kulturella aspekter
  • i tal och skrift presentera en klar och tydlig argumentation på ett stilistiskt effektivt och adekvat sätt.

Innehåll

Kursen innehåller en litteraturhistorisk orientering från 1200- till och med 1600-talet samt en översikt över olika italienska litterära och kulturella yttringar genom läsning av valda, för sammanhanget representativa, äldre texter.

Examinationsformer

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av seminariverksamheten, inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen, som är webbaserad och helt på distans, bedrivs på italienska och ges i föreläsnings- och seminarieform.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter - 3 hp
Moment 2: Avslutande skriftligt prov - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5hp; Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5hp samt Italiensk språkhistoria, 7,5hp på grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper,

Övrigt

Ersätter IT2006.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5hp; Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5hp samt Italiensk språkhistoria, 7,5hp på grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper,

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se