Kursplan

Kursplan: Japanska I: Språkfärdighet

Kurskod: JP1042
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-06-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-06-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på japanska kunna:

 • kommunicera med ett basordförråd och uttrycka tankar och åsikter om välkända ämnen
 • använda kommunikativa strategier för att interagera med andra talare i enklare samtal
 • tillämpa skillnaden mellan en normal artighetsnivå och informellt språk i tal och skrift
 • uttrycka sig på ett för situationen passande sätt
 • använda de vanligaste informella böjningsformerna av kopulan, verb och adjektiv
 • använda ett antal grundläggande hjälpverb och ändelser
 • kombinera meningar med hjälp av de vanligaste konjunktionerna
 • skriva och läsa texter som innehåller de mest grundläggande ideografiska kanji-tecknen.

Innehåll

Kursen består av två moment vilka i hög grad integreras med varandra:

 1. Muntlig Språkfärdiget (7,5 hp): Med olika praktiska övningar befäster och utvecklar studenterna sin förmåga till meningsfull kommunikation om vardagliga ämnen på japanska. De arbetar individuellt och i grupp med muntliga övningar för att träna upp snabbhet och säkerhet i användandet av språket. Genom studiet av olika satsmönster och uttryck vidareutvecklar de sin kunskap om japanskans grammatik.
 2. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp): Med hjälp av skriv- och läsövningar bygger studenterna vidare på sina grundläggande kunskaper om den skriftliga japanskan och vidareutvecklar sin kännedom om de ideografiska tecknen. Genom att återberätta och uttrycka enkla synpunkter på innehållet i de lästa texterna tränar studenterna även sin muntliga förmåga.

I båda dessa moment tillägnar sig studenterna olika sidor av den kulturella och sociala bakgrunden till ordförråd och uttryckssätt.

I slutet av kursen behärskar studenterna det mesta av grammatiken och en stor del av ordförrådet som ingår i JLPT (Japanese Language Proficiency Test) nivå 5.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, datoriserade prov online, inspelningsuppgifter och mindre muntliga och skriftliga prov.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk med engelska eller, i förekommande fall, svenska som stödspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla VG på hela kursen krävs 15 hp med betyget VG.

Betygsrapportering:

 • Moment 1: Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
 • Moment 2: Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp).

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2, eller 15 hp i japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2, eller 15 hp i japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VEC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2, eller 15 hp i japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VEB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2, eller 15 hp i japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se