Kursplan

Kursplan: Japanska II: Akademiskt skrivande

Kurskod: JP1044
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-10.
Reviderad:
Reviderad 2016-11-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en mindre undersökning av ett ämne relaterat till Japan
  • söka efter för undersökningen relevant material och utföra en kritisk granskning av detta
  • formulera en plan för en, inom en bestämd tidsram, genomförbar undersökning
  • skriva en artikel eller uppsats med logiskt stringent argumentation och genomarbetad formalia
  • problematisera sina egna slutsatser
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Studenterna utför en mindre undersökning om ett ämne relaterat till Japan och redovisar denna i form av en kortare akademisk text. De övar sig i att läsa vetenskaplig litteratur, planera och avgränsa en undersökning, och i att formulera frågeställningar till denna. Vidare övar de sig i att skriva akademisk prosa och i att använda den formalia som gäller vid uppsatsskrivande.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en kortare akademisk uppsats eller artikel och genom konstruktivt deltagande i handledning och seminarier. Uppsatsen/artikeln ventileras vid ett seminarium där arbetet granskas av en medstuderande. Den kan skrivas på svenska eller engelska och ska ha en längd på omkring 2000-3000 ord.

Arbetsformer

Som undervisningsspråk används engelska och i förekommande fall svenska. Undervisningen sker i form av handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VEH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se