Kursplan

Kursplan: Japanska IV: Introduktion till lingvistik

Kurskod: JP2002
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-04-21.
Reviderad:
Reviderad 2012-04-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-04-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

  • identifiera och förklara den grundläggande karaktären hos det japanska språkets ljudstruktur, ordstruktur, grammatiska struktur och dialektala variationer
  • analysera det japanska språkets typologiska karakteristika, och därvid använda teoretiska begrepp på ett adekvat sätt
  • utnyttja lingvistisk kunskap för att förbättra sin förmåga att skriva, läsa och tala japanska.

Innehåll

I kursen studeras de centrala begreppen inom fonologi, morfologi, syntax och semantik, vilka används för att beskriva det japanska språket. Studenterna reflekterar också över hur sådan kunskap tillgodogörs genom studiet av språkinlärning och historisk lingvistik. Även relaterade områden, som psykolingvistik, sociolingvistik och skriftsystemen, diskuteras.

Examinationsformer

För att få godkänt på kursen måste studenterna delta aktivt i seminarier och gruppdiskussioner, slutföra skriftliga uppgifter och muntliga presentationer och få godkänt på den skriftliga examinationen.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och presentationer. Studenterna arbetar individuellt och i grupp. Som undervisningsspråk används huvudsakligen japanska med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 90 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Sakuma, J. (2004) Gengogaku nyûmon, A Guide to Linguistics. Tokyo : Kenkyusha. (162 s).

Referenslitteratur

  • Kuno, S. (1973) The structure of the Japanese language. Cambridge, Mass : MIT Press. (410 s).
  • Shibatani, M. (1990) The languages of Japan. Cambridge : Cambridge Univ. Press. (411 s).
  • Tsujimura, N. (2007) An introduction to Japanese linguistics. 2 uppl. Malden, Mass. : Blackwell. (501 s).