Kursplan

Kursplan: Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik

Kurskod: JP2008
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-05-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • formulera en tydlig projektbeskrivning med relevant teorianknytning och metoddiskussion, för ett genomförbart forskningsprojekt relaterat till det japanska språket eller litteraturen
  • sammanställa för projektet relevant material och utföra en kritisk granskning av detta
  • skriva olika former av akademisk text, som ett abstract, en recension, en populärvetenskaplig sammanfattning och en vetenskaplig artikel
  • redogöra för grundläggande forskningsmetodik inom lingvistik, översättningsvetenskap och litteraturvetenskap, i ett japanskt sammanhang
  • i detalj analysera de argument som används i vetenskapliga texter på japanska och diskutera dessa arguments styrkor och svagheter
  • diskutera och förklara begreppen plagiat och akademisk hederlighet
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och bemöta andras kritik sakligt.

Innehåll

I kursen studeras olika exempel på grundläggande forskningsmetodik som är vanligt förekommande inom forskning om det japanska språket och litteraturen. Utifrån dessa exempel formulerar studenterna ett antal idéer till forskningsprojekt. De väljer sedan en av dessa, om vilken de skriver en detaljerad projektbeskrivning, ett abstract och en populärvetenskaplig sammanfattning. Vidare skriver de recensioner av ett antal vetenskapliga artiklar och övar på så sätt sin förmåga att diskutera innehållet i vetenskaplig text.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en projektbeskrivning och ett antal skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom konstruktivt deltagande i handledning och seminarier. Projektbeskrivningen ventileras vid ett seminarium där den granskas av de medstuderande. Den ska skrivas på engelska och ska ha en längd på omkring 2000-3000 ord.

Arbetsformer

Som undervisningsspråk används engelska och i förekommande fall svenska. Undervisningen sker i form av handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Recensioner (9 hp)
  • Moment 2: Projektbeskrivning (6 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet japanska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VES
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Japanska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet japanska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se