Kursplan

Kursplan: Japanska: Modern och nutida litteratur

Kurskod: JP2013
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Japanska (JAA)
Ämnesgrupp: Japanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den japanska litteraturens viktigaste genrer och deras utveckling under 1900-talet och fram till idag
  • analysera och tolka enskilda litterära verk i ljuset av den japanska samhällsutvecklingen under samma period
  • diskutera vanligt förekommande teoretiska perspektiv som använts i studier om japansk litteratur
  • problematisera japanbildens vanliga stereotyper
  • söka och värdera akademiska texter och använda dessa för att fördjupa sin förståelse för enskilda litterära verk från det moderna och nutida Japan
  • muntligt och skriftligt kommunicera sin egen tolkning och förståelse av de litterära verken i form av en argumenterande framställning som visar på kritiskt, analytiskt och logiskt tänkande
  • skriva och redigera artiklar på Wikipedia.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över den japanska skönlitteraturens utveckling från början av 1900-talet fram till idag. Studenterna läser ett urval representativa verk i engelsk översättning och diskuterar dessa utifrån den kulturella och samhälleliga kontexten. För att stifta bekantskap med någon av den forskning som bedrivits om litteraturen från denna period, läses och diskuteras också kritik, analyser och vetenskapliga artiklar. Några av dessa väljs av studenterna själva.

Som en övning i kursen skriver och redigerar studenterna en valfri artikel om japansk litteratur på Wikipedia, varvid de tränar sig i källkritik, att använda referenser och att uttrycka sig begripligt inför en större publik.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av studenternas prestation på seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig rapport om redigeringen av en artikel på Wikipedia.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av seminarier och grupparbeten. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Skriftliga uppgifter (10 hp)
  • Moment 2: Seminariediskussioner (5 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur