Kursplan

Kursplan: Teori och forskningsmetoder

Kurskod: KG3016
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Kulturgeografi (KGA)
Ämnesgrupp: Kultur- och samhällsgeografi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2013-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig och utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor gällade teorier och forskningsmetoder inom ämnesområdet turism och destinationsutvecklig.

Delkurser

1.
Teoretiska perspektiv och ämnesfördjupning,  5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för och diskutera kunskapsområdets idémässiga utveckling
 • Relatera sitt eget examensarbete till ämnets teoretiska och begreppsmässiga grundvalar
 • Självständig identifiera ett forskningsproblem
 • Praktisera akademiskt skrivande på avancerad nivå

2.
Kvantitativa forskningsmetoder,  5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Visa förståelse och tillämpa olika kvantitativa metoder i fråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat
 • Redogöra för de kvantitativa metodernas användningsområde och tillämpbarhet samt kopplingen mellan kvantitativ metoder och teoretiska utgångspunkter
 • Välja lämplig metod beroende på frågeställning och teoretiska perspektiv och argumentera för föreslagna val
 • Granska och värdera vetenskapliga arbetens metodanvändning

3.
Kvalitativa forskningsmetoder,  5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Visa förståelse och tillämpa olika kvalitativa metoder i fråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat
 • Redogöra för och diskutera kvalitativa metodernas användningsområde och tillämpbarhet samt kopplingen mellan kvalitativa metoder och teoretiska utgångspunkter
 • Välja lämplig metod beroende på frågeställning och teoretiska perspektiv och att kunna redovisa en rimlig argumentation för föreslagna val
 • Granska och värdera vetenskapliga arbetens metodanvändning

Innehåll

Kursen tränar studenterna att i teori och praktik arbeta med forskningsuppgifter inom vald ämnesfördjupning.

Delkurser

1.
Teoretiska perspektiv och ämnesfördjupning,  5 högskolepoäng

Kursen behandlar teori och forskningsmetoder inom temat turism och destinationsutvecklig. Kursdeltagarna exponeras för den
utveckling som sker på området, och tränas i att göra forskningsöversikter, formulera egna forskningsproblem och välja relevanta metoder knutna till dessa.

2.
Kvantitativa forskningsmetoder,  5 högskolepoäng

Kursen är inriktad på att fördjupa studentens kunskaper om etablerade kvantitativa metoder för att beskriva och analysera primära och sekundära data. Tillämpningsövningar ges i syfte att träna studenten i att använda relevanta metoder i förhållande till aktuella problemställningar och teoretiska perspektiv.

3.
Kvalitativa forskningsmetoder,  5 högskolepoäng

Kursen behandlar kvalitativa metoder, med inriktning dels mot specifika egenskaper och användningsområden för olika metoder och analysverktyg och dels mot färdighetsövningar i kvalitativ bearbetning och analys. Metoder som kommer att beröras under kursen är intervjuer och analys av intervjumaterial, innehålls- och diskursanalys av både texter och bilder samt observationer.

Examinationsformer

Teoretiska perspektiv på destinationsutveckling:
Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier, 5 hp

Kvantitativa forskningsmetoder:
Inlämningsuppgifter, datalaborationer, 5 hp


Kvalitativa forskningsmetoder:
Inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, 5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, uppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betyget på hela kursen (15 hp) sätts av examinator och är en sammanvägd bedömning av resultaten från alla tre delkurser.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 hp grundnivå 1 och 2 i kulturgeografi, företagsekonomi eller motsvarande

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur