Kursplan

Kursplan: Management och tolkning av kulturarv

Kurskod: KG3018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Kulturgeografi (KGA)
Ämnesgrupp: Kultur- och samhällsgeografi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
2A1F
Fastställd:
Fastställd 2014-12-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna:

  • översiktligt redogöra för kunskapsområdet, inbegripet aktuell forskning om kulturarv.
  • analysera kulturarvets betydelse i upplevelseekonomin och dennas betydelse i strukturförändringar och regional utveckling.
  • analysera de ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna av hur kulturarvsmiljöer sköts.
  • redogöra för hållbarhetsfrågor relaterade till kulturarv.
  • visa förståelse för hur interpretation av aktuella miljöer är relaterade till övergripande tankeströmningar och ideologiska synsätt.
  • visa förståelse för landskapsanalys och olika metoder för interpretation.

Innehåll

Kursen behandlar förhållandet att natur- och kulturarv har blivit allt viktigare som en resurs för regional utveckling och turism. Vidare uppmärksammas natur- och kulturarvets komplexa karaktär och hur detta kan användas både för att förstärka attraktionskraften och identiteten hos en viss plats. Förmågan att skärskåda processer som leder till förändring särskilt när det gäller det agrara och industriella arvet kommer att behandlas i kursen. Kursen tar också upp möjligheten att skapa hållbara turismprodukter baserade på olika arv. Managementfrågor som rör natur – och kulturarv behandlas i kursen inklusive hur interpretativt skrivande och s.k. storytelling får en alltmer framskjuten plats i upplevelseekonomin.

Examinationsformer

Obligatoriskt deltagande i seminarier (2,5 hp), fältarbete/exkursion (1 hp) samt inlämning av ett individuellt PM (4 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, fältarbete/exkursion samt skrivande av PM.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Seminarier och fältarbete/exkursion (U-G).
Vid sent inlämnat PM kan ej högre betyg än godkänt (G) uppnås.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Studenten måste ha kunskaper motsvarande “Engelska B”.

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen.
Ersätter KG3012.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYY
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Studenten måste ha kunskaper motsvarande “Engelska B”.

Ansök

Ansök på Antagning.se