Kursplan

Kursplan: Hållbar destinationsutveckling

Kurskod: KG3019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Kulturgeografi (KGA)
Ämnesgrupp: Kultur- och samhällsgeografi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska och utvärdera effekten av olika utvecklingsalternativ och management strategier för hållbar utveckling av destinationer
  • analysera och utvärdera förutsättningar för hållbar turismplanering på destinationer i specifika geografiska kontexter
  • självständigt identifiera och diskutera en problemställning inom området hållbar destinationsutveckling med utgångspunkt i aktuell forskning.

Innehåll

Kursen behandlar centrala begrepp och aktuell forskning inom området hållbar turism och hållbar turismplanering med fokus på destinationsutveckling. De teoretiska utgångspunkterna diskuteras utifrån praktiska exempel. Studenterna arbetar med litteraturseminarier, grupparbete där de arbetar med praktiska exempel och som redovisas skriftligt och muntligt samt författande av pm.

Examinationsformer

Examination sker genom:
Seminarium och pm i grupp, 2 hp
Individuell skrivuppgift, pm och seminarium, 3,5 hp
Gruppuppgift och seminarium, 2 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete samt presentation av eget arbete.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Den individuella skrivuppgiften styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Studenten måste ha kunskaper motsvarande “Engelska B”.

Övrigt

Antalet examinationstillfällen är max 5.
För sent inlämnade uppgifter kan inte högre betyg än godkänt (c) erhållas.

Kursen ersätter KG3017.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLT
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Studenten måste ha kunskaper motsvarande “Engelska B”.

Ansök

Ansök på Antagning.se