Kursplan

Kursplan: Högskoleförberedande kurs

Kurskod: KT0001
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Preparandnivå
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Kemiteknik (KTA)
Ämnesgrupp: Kemiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om vetenskapligt arbetssätt inom naturvetenskap och teknik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra en avgränsad undersökning
 • välja metod för insamling av data
 • samla in, analysera och bearbeta data
 • skriva en rapport enligt riktlinjer för naturvetenskaplig/teknisk rapportskrivning
 • muntligt redovisa resultatet av undersökningen
 • använda modern teknik som ett verktyg för att söka information, samt för kommunikation och lärande
 • reflektera över vetenskapligt arbetssätt i relation till eget arbete

Innehåll

I kursen genomförs en självständigt utformad undersökning med fokus på vetenskapligt arbetssätt inom ett avgränsat område inom naturvetenskap eller teknik. Kursen behandlar metodval, planering, genomförande samt muntlig och skriftlig rapportering av en mindre undersökning. Vidare behandlas litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.

Examinationsformer

Examinationen sker genom skriftlig rapport och muntlig redovisning. Om undersökningen genomförs i grupp skall varje student kunna redovisa sitt bidrag till arbetet.

Arbetsformer

Självständigt genomförd undersökning. Föreläsningar och obligatorisk handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Skriftlig rapport och muntlig redovisning 5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 12/A12 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Biologi B/Biologi 2, Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 och Kemi B/Kemi 2

Övrigt

Summary in English

The primary goal of the course is for students to develop knowledge about scientific method in science and technology.

On completion of the course, the student shall be able to

 • plan and conduct a defined investigation 
 • choose a method for collection of data
 • collect, analyse and process data
 • write a report according to the guidelines for scientific / technical reports
 • present the results of the investigation orally
 • use modern technology as a tool for searching for information, as well as for communication and learning
 • reflect on scientific method in relation to his or her own work

Litteratur

Referenslitteratur