Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap I: Rim, rytm och rapp - poesi från antiken till våra dagar

Kurskod: LI1034
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa teoretisk kunskap om poesins utveckling genom tiderna
 • uppfatta och förmedla den poetiska textens formella särdrag, men också hur poetiska uttryck förmedlas i skilda medier och i musiktexter
 • visa kunskap om vetenskaplig teoribildning och dess metodiska tillämpning på den poetiska texten
 • redovisa tankar och intryck kring enskilda poetiska texter på ett självständigt och strukturerat sätt
 • redogöra för poesins uttrycksformer under olika tidsepoker utifrån konkreta textexempel
 • använda enklare modeller för diktanalys och kunna presentera tolkningar av poetiska texter, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen följer huvudlinjerna i den västerländska poesins utveckling, där teori- och metodstudier och tillämpningen av dessa ingår som en väsentlig del. Stor vikt läggs vid närstudiet av enskilda dikter. Den studerande undersöker den poetiska textens formella särdrag samt hur poetiska uttryck förmedlas i skilda medier och i musiktexter. Den studerande redovisar egna diktanalyser såväl muntligt som skriftligt. I kursen ingår även en lyrikverkstad, där den studerande skriver egna dikter.

Examinationsformer

De tentamensformer som förekommer är: salskrivning, hemskrivning, PM samt muntlig examination individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

Ersätter LI1024.

Summary in English

On completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate theoretical knowledge of the development of poetry through the ages
 • understand and convey the formal characteristics of the poetic text and also the way poetic expression is conveyed in different media and in lyrics to music
 • demonstrate knowledge of scientific theory and its methodological application in the poetic text
 • recognize thoughts and impressions about individual poetic texts in an independent and structured way
 • describe the forms of expression of poetry during different periods based on concrete examples of text
 • use simple models for poetry analysis and present interpretations of poetic texts, both orally and in writing.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQD
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VQE
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se