Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap I: Från Oidipus till House of cards - dramatik i utveckling

Kurskod: LI1035
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt ha en orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod
 • förklara genrebegreppet samt ha god kännedom om de centrala karakteristika som avgränsar och utmärker dramat från andra genrer
 • beskriva den litteraturvetenskapliga epokindelningen och vara förtrogen med främst den västerländska dramatikens utveckling genom tiderna samt kunna redogöra för representativa dramatiker i varje epok
 • sätta in pjäserna i sin tillkomstsituation och kunna relatera dem till samhälle och produktionsförhållanden
 • redogöra för dramateorins utveckling genom tiderna och kunna redogöra för bl.a Aristoteles och Berthold Brechts idéer om dramats form och funktion
 • ha utvecklat en kompetens för närläsning och behandling av litterära texter
 • använda enklare modeller för dramaanalys och kunna presentera tolkningar av dramatiska texter både muntligt och skriftligt
 • göra självständiga litterära iakttagelser och kunna argumentera för dessa utifrån vedertagen litteraturvetenskaplig begreppsbildning
 • redogöra för dramatiskt berättande över tid och i skilda medier (såsom film, serier och nätbaserat material).

Innehåll

Efter en allmän introduktion till ämnet litteraturvetenskap, vilken innefattar grundläggande terminologi och historiska epoker, följer kursen huvudlinjerna i främst den västerländska dramatikens utveckling. Stor vikt läggs vid närstudiet av enskilda dramatiska verk. Den studerande gör egna dramaanalyser såväl muntligt som skriftligt. I kursen studeras dramatik från den grekiska tragedin till nutida dramatik i skilda medier (såsom film, serier och nätbaserat material). Dess framväxt sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang av film och medietexter.

Examinationsformer

De tentamensformer som förekommer är: salskrivning, hemskrivning, en skriftlig fördjupningsuppgift samt muntlig examination individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

Ersätter LI1029.

Summary in English

On completion of the course, students should be able to:

 • identify and describe basic literary terms and concepts, and be oriented in literary theory and methods
 • explain the concept of genre and have good knowledge and understanding of the key characteristics that separate and distinguish drama from other genres
 • describe the division of literary periods and be familiar with, mainly, the development of Western drama over time and know about representative playwrights from each period
 • place the plays in terms of their origins and relate them to the social and production conditions of the time
 • describe the development of dramatic theory through the ages and discuss the ideas that Aristoteles and Berthold Brecht, among others, had about the form and function of drama
 • show an expertise for close reading and processing of literary texts
 • apply simple models for drama analysis and present interpretations of dramatic texts, both orally and in writing
 • make independent literary observations and argue for these according to conventional literary conceptualization
 • describe dramatic narrative over time and in different media (such as films, comics and web-based material).

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQF
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VQG
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se