Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap I: Barn- och ungdomstexter i samhällsdialog

Kurskod: LI1036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva barn- och ungdomslitteraturens generella särart samt visa kunskaper i barn- och ungdomslitteraturens utveckling genom tiderna
  • tillämpa grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp för att tolka och analysera olika verk av barn- och ungdomslitterär karaktär
  • redogöra för berättarkonstens teori i allmänhet och även visa insikt i de speciella villkoren för barn- och ungdomslitteraturens produktion och reception
  • diskutera barn- och ungdomslitteraturens roll, funktion och villkor i skola och samhälle
  • tillämpa, värdera och bedöma barn- och ungdomslitteratur som redskap för barns och ungdomars skriftspråkliga socialisation och personliga utveckling
  • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens funktion i nya medier
  • kommunicera och argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av barn- och ungdomslitteratur.

  Innehåll

  Kursen utgörs av läsningar och närstudier av främst västerländsk barn- och ungdomslitteratur, dess särart och utveckling. I kursen tillämpas grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp samt berättarkonstens teori i allmänhet. Vidare fokuseras på barn- och ungdomstexters produktions- och konsumtionsvillkor samt texternas funktion i nya medier. Den studerande får också möjlighet att inom ramen för kursen utveckla sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt genom att kommunicera och argumentera för egna tolkningar av barn- och ungdomstexter. Den studerande får samtidigt insikt i hur dessa texter blir redskap för barn och ungas personliga utveckling.

  Examinationsformer

  De tentamensformer som förekommer är: salskrivning, hemskrivning, en mindre uppsats samt muntlig examination individuellt och i grupp.

  Arbetsformer

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar är obligatoriska.

  Betyg

  Som betygsskala används U - VG

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

  Övrigt

  För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

  Ersätter LI1027.

  Summary in English

  On completion of the course, students should be able to:

  • identify and describe the general characteristics of children‘s and youth literature, and demonstrate knowledge and understanding of its development through the ages
  • apply basic terms and concepts from literary theory to interpret and analyze children‘s and youth literature
  • describe the theory of writing in general, as well as demonstrate an understanding of the particular circumstances of the writing and reception of children’s and youth literature
  • discuss the role, function, and terms of children‘s and youth literature in school and society
  • apply, evaluate and assess children’s and youth literature as a tool for children’s and young people’s written language socialization and personal development
  • describe the function of children‘s and youth literature in new media
  • communicate and argue orally and in writing for their own interpretations of children‘s literature.

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2VQH
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
  Studietakt:100%
  Studieort:Flexibel (Falun)
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:IT-distans
  Studieplatser:
  Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

  Nätbaserad utbildning

  Datorvana:   
  Datorkapacitet:   
  Genomförande:   
  Obligatoriska fysiska träffar:0
  Obligatoriska online träffar:5

  Ansök

  Ansök på Antagning.se
   
  Anmälningskod:HDA-H2VQJ
   Ges endast som del av ett kurspaket!
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
  Studietakt:100%
  Studieort:Flexibel (Falun)
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:IT-distans
  Studieplatser:
  Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

  Nätbaserad utbildning

  Datorvana:   
  Datorkapacitet:   
  Genomförande:   
  Obligatoriska fysiska träffar:0
  Obligatoriska online träffar:5

  Ansök

  Ansök på Antagning.se