Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap I: Populärt berättande i skilda medier

Kurskod: LI1037
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för populärlitteraturens framväxt samt kunna diskutera dess avgränsningar
 • redogöra för populärlitteraturens vanligaste genrer såsom deckare och thrillers, kärleks- och skräckromaner, fantasy och science fiction samt påvisa en medvetenhet om genrebegreppets begränsningar
 • visa kunskap om populärkulturens mytologier samt ge uttryck för en medvetenhet om det kritiska ifrågasättandet av kultur- och kanonbegreppen
 • redogöra för litteraturvetenskapliga betraktelsesätt och grundläggande semiotiska termer och begrepp
 • visa insikter i litteratursociologiska betraktelsesätt och kritiskt kunna diskutera populärlitteraturens funktioner i samhället
 • visa förmåga att tolka och analysera texter i ett vidare populärkulturellt sammanhang
 • göra bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor med relevans för studiet av populärkulturen
 • använda skilda litteraturvetenskapliga metoder för tolkning av texter samt argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av populärlitteratur.

Innehåll

I kursen uppmärksammas de utmärkande dragen för populärlitteratur. Dess framväxt och olika genrer sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang av film och medietexter. Samtidigt uppövar den studerande en kritiskt medveten textkompetens. Kursen erbjuder moment där den studerande analyserar och tolkar olika typer av populära berättelser och bilder, där särskild vikt läggs vid ungdomskulturens medieformer. Även semiotik tillämpas vid studiet av kommunikationsprocesser och tolkning. I kursen diskuteras frågeställningar kring bokläsandet i samhället och bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor.

Examinationsformer

De tentamensformer som förekommer är: salskrivning, hemskrivning, en artikel med vetenskaplig ansats samt muntlig examination individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

Ersätter LI1023.

Summary in English

On completion of the course, students should be able to:

 • describe the emergence of popular literature and discuss its boundaries
 • describe the most common genres of popular literature, such as detective fiction and thrillers, love and horror novels, fantasy and science fiction, and demonstrate an awareness of the restrictions with the concept of genre
 • demonstrate knowledge and understanding of the mythologies of popular culture and express an awareness of the critical questioning of concepts of culture and canon
 • describe the literary approach and basic semiotic terms and concepts
 • show insight into the approaches of sociology of literature and critically discuss the function of popular literature in society
 • demonstrate the ability to interpret and analyze texts in a broader popular cultural context
 • make judgments based on knowledge and understanding of the social and ethical issues relevant to the study of popular culture
 • apply different literary approaches to the interpretation of texts and argue orally and in writing for their own interpretations of popular literature.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VQL
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se