Kursplan

Kursplan: Svenska med didaktisk inriktning II

Kurskod: LI1038
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-04-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-04.
Reviderad:
Reviderad 2014-09-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-09-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande lärandemål är att den studerande efter avslutade kurser ska kunna identifiera, beskriva och tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt ha en orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Den studerande ska även ha utvecklat en kompetens för närläsning och behandling av litterära texter från olika genrer samt tillägnat sig kunskaper om kommunikation och textproduktion, där även litteratursociologiska och idéhistoriska perspektiv aktualiseras. Vidare ska den studerande efter avslutade kurser kunna uppmärksamma det intertextuella spelet mellan äldre och nyare litteratur samt mellan litteratur och andra medier.

Den studerande ska med hjälp av litteraturdidaktiska ställningstaganden och utifrån skolans styrdokument kunna visa insikt i litteraturläsningens roll i skolan.

Delkurser

1.
Litteraturdidaktik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i bokläsandets och litteraturens roll i skolan
 • visa kunskap om berättande i nya medier
 • redogöra för estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och läsande
 • göra didaktiska ställningstaganden i relation till skolans centrala mål och styrdokument
 • analysera, reflektera över och tolka olika litterära texters funktion och betydelse för ungdomars språkutveckling, identitetsskapande och lärande.

2.
Från Oidipus till House of Cards - dramatik i utveckling,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • förklara genrebegreppet samt ha god kännedom om de centrala karakteristika som avgränsar och utmärker dramat från andra genrer
 • beskriva den litteraturvetenskapliga epokindelningen, främst den västerländska dramatikens utveckling genom tiderna samt kunna redogöra för representativa dramatiker i varje epok
 • sätta in pjäserna i sin tillkomstsituation och kunna relatera dem till samhälle och produktionsförhållanden
 • redogöra för dramateorins utveckling genom tiderna, bl.a. Aristoteles och Berthold Brechts idéer om dramats form och funktion
 • använda enklare modeller för dramaanalys och kunna presentera tolkningar av dramatiska texter både muntligt och skriftligt
 • göra självständiga litterära iakttagelser och kunna argumentera för dessa utifrån vedertagen litteraturvetenskaplig begreppsbildning
 • redogöra för dramatiskt berättande över tid och i skilda medier (såsom film, serier och nätbaserat material).

3.
Barn- och ungdomstexter i samhällsdialog,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och beskriva barn- och ungdomslitteraturens generella särart samt visa kunskaper i barn- och ungdomslitteraturens utveckling genom tiderna
 • tillämpa grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp för att tolka och analysera olika verk av barn- och ungdomslitterär karaktär
 • redogöra för berättarkonstens teori i allmänhet och även visa insikt i de speciella villkoren för barn- och ungdomslitteraturens produktion och reception
 • diskutera barn- och ungdomslitteraturens roll, funktion och villkor i skola och samhälle
 • tillämpa, värdera och bedöma barn- och ungdomslitteratur som redskap för barns och ungdomars skriftspråkliga socialisation och personliga utveckling
 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens funktion i nya medier
 • kommunicera och argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av barn- och ungdomslitteratur.

4.
Populärt berättande i skilda medier,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för populärlitteraturens framväxt och vanligaste genrer såsom deckare och thrillers, kärleks- och skräckromaner, fantasy och science fiction samt påvisa en medvetenhet om genrebegreppets begränsningar
 • visa kunskap om populärkulturens mytologier samt ge uttryck för en medvetenhet om det kritiska ifrågasättandet av kultur- och kanonbegreppen
 • redogöra för litteraturvetenskapliga betraktelsesätt och grundläggande semiotiska termer och begrepp
 • visa insikter i litteratursociologiska betraktelsesätt och kritiskt kunna diskutera populärlitteraturens funktioner i samhälle och skola samt identifiera kunskapsbehov som är nödvändiga för fördjupning inom litteraturämnets didaktik
 • tolka och analysera texter i ett vidare populärkulturellt sammanhang
 • göra bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor med relevans för studiet av populärkulturen
 • visa insikt i ungdomars utveckling av en kritiskt medveten textkompetens
 • argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av populärlitteratur.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Litteraturdidaktik,  7,5 högskolepoäng

I delkursen problematiseras och diskuteras frågor kring bokläsande och litteratur i skolan samt skolans förhållande till såväl berättande som läsande i nya medier. Vidare belyses ämnesdidaktiska ställningstaganden till kommunikation och text samt villkoren för ungdomars möte med litteratur utifrån gällande kurs- och ämnesplaner i svenska. Litteraturdidaktiska frågor fokuseras med betoning på text, läsande och litteratur, och hur litteratur kan användas som resurs i språkutvecklande arbetssätt. Digitala lärresursers och estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och stimulera ungdomars läsande utgör viktiga perspektiv i kursen.

2.
Från Oidipus till House of Cards - dramatik i utveckling,  7,5 högskolepoäng

Efter en allmän introduktion till ämnet litteraturvetenskap, vilken innefattar grundläggande terminologi och historiska epoker, följer delkursen huvudlinjerna i främst den västerländska dramatikens utveckling. Stor vikt läggs vid närstudiet av enskilda dramatiska verk. Den studerande gör egna dramaanalyser såväl muntligt som skriftligt. I delkursen studeras dramatik från den grekiska tragedin till nutida dramatik i skilda medier (såsom film, serier och nätbaserat material). Dess framväxt sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang av film och medietexter.

3.
Barn- och ungdomstexter i samhällsdialog,  7,5 högskolepoäng

Delkursen utgörs av läsningar och närstudier av främst västerländsk barn- och ungdomslitteratur, dess särart och utveckling. I delkursen tillämpas grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp samt berättarkonstens teori i allmänhet. Vidare fokuseras barn- och ungdomstexters produktions- och konsumtionsvillkor samt texternas funktion i nya medier. Den studerande får också möjlighet att inom ramen för delkursen utveckla sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt genom att kommunicera och argumentera för egna tolkningar av barn- och ungdomstexter. Samtidigt ges insikt i hur dessa texter blir redskap för barn och ungas personliga utveckling.

4.
Populärt berättande i skilda medier,  7,5 högskolepoäng

I delkursen uppmärksammas de utmärkande dragen för populärlitteratur. Dess framväxt och olika genrer sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang av film och medietexter. Samtidigt uppövas en kritiskt medveten textkompetens. Delkursen erbjuder moment att analysera och tolka olika typer av populära berättelser och bilder, där särskild vikt läggs vid ungdomskulturens medieformer. Även semiotik tillämpas vid studiet av kommunikationsprocesser och tolkning. I delkursen diskuteras frågeställningar kring bokläsandet i samhället och i skolan och bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor. Villkoren för ungdomars möte med populärlitteratur undersöks utifrån ämnesdidaktiska aspekter.

Examinationsformer

De tentamensformer som används är: salskrivning, hemskrivning, PM, en skriftlig fördjupningsuppgift, en mindre uppsats, artikel med vetenskaplig ansats samt muntlig examination individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier, gruppövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på hela kursen krävs VG på tre delkurser.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska I med didaktisk inriktning, 30hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering

Övrigt

Kursen ingår i ämnesblocket svenska.

I kursen ingår en obligatorisk träff om 2 dagar på campus för nätbaserade kurser.
I kursen ingår även 2 fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

Summary in English

After completion of the course, students should be able to:

1. The Learning and Teaching of Literature

 • demonstrate an understanding of book-reading and the role of literature in school
 • demonstrate knowledge of narrative in new media
 • describe the importance of the aesthetic learning processesin the development of young people‘s language and reading
 • take a didactical position in relation to the core objectives and guiding documents of the school
 • analyze, reflect on and interpret the function and significance of various literary texts for the language development, identity formation and learning of young people.

2. From Oedipus to House of Cards - Drama in Development

 • explain the concept of genre and have good knowledge of the central characteristics that define and distinguish drama from other genres
 • describe the different literary periods, mainly Western drama development through the ages, and be able to discuss representative playwrights from each period
 • place the plays in terms of their creative origins and relate them to the social and production conditions of the time
 • describe the development of dramatic theory through the ages, including Aristotle and Berthold Brecht‘s ideas about dramatic form and function
 • apply simple models for the analysis of drama and be able to present interpretations of dramatic texts, both orally and in writing
 • make independent literary observations and be able to argue for these based on established literary conceptualization
 • describe dramatic narrative over time and in different media.

3. Texts for Children and Young Adults in Dialogue with Society

 • identify and describe the general characteristics of children‘s and youth literature, and demonstrate proficiency in its development through the ages
 • apply basic terms and concepts from literary theory in the interpretation and analysis of various works from the genre of children‘s and youth literature
 • describe writing theory in general, and also show insight into the specific conditions of children’s and youth literary production and reception
 • discuss the role, function and conditions of children’s and youth literature in the school and community
 • apply, evaluate and assess children‘s literature as a tool for children‘s written language socialization and personal development
 • describe the function of children’s and youth literature in new media
 • communicate and argue orally and in writing for their own interpretations of children’s literature.

4. Popular Narrative in Different Media

 • describe the emergence of popular literature and its common genres, such as detective novels and thrillers, love and horror novels, fantasy and science fiction, as well as demonstrate an awareness of the genre and its limits
 • demonstrate knowledge of the mythologies of popular culture and voice an awareness of the critical questioning of the concepts of culture and canon
 • describe the literary approach towards literature as well as basic semiotic terms and concepts
 • show insight into sociology of literature and be able to discuss and critique the functions of popular literature in society and school, and identify the knowledge required for advanced studies in didactics of literature
 • interpret and analyze texts in the context of broader popular culture
 • make judgments based on knowledge of social and ethical issues relevant to the study of popular culture
 • demonstrate an understanding of the development of adolescents to show a critical understanding of texts
 • argue orally and in writing for their own interpretations of popular literature.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3B
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska I med didaktisk inriktning, 30hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:30

Ansök

Ansök på Antagning.se