Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap: Litteraturdidaktik

Kurskod: LI1040
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-04-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa insikt i bokläsandets och litteraturens roll i skolan
 • visa kunskap om berättande i nya medier
 • redogöra för estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och läsande
 • göra didaktiska ställningstaganden i relation till skolans centrala mål och styrdokument
 • analysera, reflektera över och tolka olika litterära texters funktion och betydelse för ungdomars språkutveckling, identitetsskapande och lärande.

Innehåll

I kursen problematiseras och diskuteras frågor kring bokläsande och litteratur i skolan samt skolans förhållande till såväl berättande som läsande i nya medier. Vidare belyses ämnesdidaktiska ställningstaganden till kommunikation och text samt villkoren för ungdomars möte med litteratur utifrån gällande styrdokument i blockämnet svenska. Litteraturdidaktiska frågor fokuseras med betoning på text, läsande och litteratur, och hur litteratur kan användas som resurs i språkutvecklande arbetssätt. Digitala lärresursers och estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och stimulera ungdomars läsande utgör viktiga perspektiv i kursen.

Examinationsformer

De tentamensformer som förekommer är: salskrivning, hemskrivning, PM, samt muntlig examination individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier, gruppövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

Summary in English

On completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate an understanding of book-reading and the role of literature in school
 • demonstrate knowledge of narrative in new media
 • describe the importance of the aesthetic learning processes in the development of young people‘s language and reading
 • take a didactical position in relation to the core objectives and guiding documents of the school
 • analyze, reflect on and interpret the function and significance of various literary texts for the language development, identity formation and learning of young people.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3C
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se