Kursplan

Kursplan: Sorgens många ansikten - sjukdom, kultur och existentiella frågor

Kurskod: LI1047
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap och insikt om skönlitteraturens möjligheter att ge underlag för reflektion, självförståelse, perspektivbyte och diskussion
  • problematisera och redovisa tankar och intryck kring enskilda skönlitterära texter på ett självständigt och strukturerat sätt i förhållande till kursens tema
  • redogöra för, och kritiskt värdera, historiska och filosofiska resonemang utifrån konkreta textexempel
  • använda enklare modeller för analys och kunna presentera tolkningar av skönlitterära texter, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och insikter i hur sorgens många ansikten kan belysas och ges en ökad förståelse genom det humanistiska kunskapsfältet. Det blir en betraktelse av både psykisk och fysisk sjukdom, sorg och död. Ämnet behandlas utifrån individ- och anhörigsynvinkel, men också från samhälleligt och kulturellt perspektiv med historiska tillbakablickar och filosofiska resonemang kring förståelse av jaget och dess moraliska status. Fokus kommer att ligga på fördjupning i skönlitteratur och film som försöker gestalta de svåra processerna.

Examinationsformer

De examinationsformer som förekommer är skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt olika former av eget arbete under handledning. Närvaro vid föreläsningar är frivillig, medan seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

The course aims to provide basic knowledge and insights into how the many faces of grief can be illustrated and given an increased understanding through knowledge of the field of humanities. There will be reflection on mental and physical illness, grief and death. The subject will be looked upon from the perspective of the individual and the relative, as well as from a social and cultural perspective with historical flashbacks and philosophical discussions on the understanding of the self and its moral status. Focus will be on a deepened look at fiction and movies which attempt to portray these difficult processes.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3D
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se