Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: LI2017
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt insamla och tolka relevant forskning inom området litteraturvetenskap i samband med ett litteraturvetenskapligt examensarbete
  • avgränsa och problematisera ett litteraturvetenskapligt forskningsområde
  • påvisa självständighet i sitt eget lärande och forskande samt visa förståelse för lärande- och forskningsprocesser
  • visa en hög grad av språklig färdighet och förmåga att kommunicera ämneskunskaper och idéer i både muntlig och skriftlig form
  • självständigt analysera och tolka litterära texter och visa förmåga att i tal och skrift redovisa detta i ett självständigt arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på teorianknytning.

Innehåll

Självständigt vald och genomförd litteraturvetenskaplig forskningsuppgift. Kursen innebär avgränsning, och problematisering av ett litteraturvetenskapligt forskningsområde, där studenten självständigt samlar material till examensarbetet. Kursen innebär även övning i tolkning och kommunikation i tal och skrift.

Examinationsformer

Kursen examineras genom att den studerande dels försvarar sin självständigt skrivna uppsats (examensarbete), dels själv opponerar på en medstuderandes examensarbete framlagd vid seminarium.

Arbetsformer

Eget arbete under olika former av handledning samt obligatoriska ventileringsseminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 150 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet litteraturvetenskap, samt kursen Teori och metod, 15 hp - eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Får inte ingå i examen samtidigt som LI2013.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur