Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap III: Teori och metod

Kurskod: LI2018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa bred kännedom om litteraturvetenskapliga teorier och metoder i ett historiskt perspektiv
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt reflektera över texter från olika genrer och epoker
  • bedöma och värdera olika typer av vetenskaplig argumentation
  • tillämpa skilda litteraturvetenskapliga teorier, metoder och narratologiska begrepp i samband med tolkning av texter.

Innehåll

Kursen innebär ett studium av aktuella litteraturvetenskapliga teorier och metoder samt av praktiska tillämpningar av dessa. Kursen rymmer även en genomgång av litteraturvetenskaplig teori i historisk belysning.

Examinationsformer

Studenten examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och en tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, tillämpningsövningar och olika former av eget arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller motsvarande.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. I samband med nätbaserad tentamen krävs en fristående webbkamera.

Summary in English

The course consists of a study of current literary theories and methods as well as practical applications of these. The course also includes a review of literary theory in a historical perspective.

Litteratur

Referenslitteratur