Kursplan

Kursplan: Litteraturvetenskap III: Populärt berättande i skilda medier - fördjupning

Kurskod: LI2020
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Litteraturvetenskap (LIA)
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Litteraturvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för populärberättelsens vanligaste medier samt påvisa en medvetenhet om mediebegreppets möjligheter och begränsningar
  • redogöra för litteraturvetenskapliga betraktelsesätt och grundläggande semiotiska termer och begrepp
  • visa insikter i litteratursociologiska betraktelsesätt och kritiskt kunna diskutera populärlitteraturens funktioner i samhället
  • visa förmåga att tolka och analysera texter i ett vidare populärkulturellt sammanhang
  • argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av populärberättelsens olika former.

Innehåll

Populärlitteraturens framväxt och olika genrer sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang, såsom i bild, film samt datorspel. Samtidigt uppövar den studerande en kritiskt medveten textkompetens. Kursen erbjuder moment där den studerande analyserar och tolkar olika typer av populära berättelser och bilder, där särskild vikt läggs vid ungdomskulturens medieformer.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt olika former av eget arbete under handledning. Seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng i litteraturvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

The emergence of Popular Literature and various genres is set in a broader context of popular culture, such as image, film and computer games. Students develop their competence in how to be critically aware of texts.
The course provides opportunity for students to analyze and interpret different types of popular stories and images, with special emphasis on the media forms of youth culture.

Litteratur

Referenslitteratur