Kursplan

Kursplan: Musikproduktion i praktiken

Kurskod: LP1031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra ljud- eller musikproduktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt värdera sambandet mellan musikproduktionsutbildning och yrkesmässig ljud- eller musikproduktion
  • värdera och diskutera en kurskamrats skriftliga rapport om dennes praktikförlagda lärande.

Innehåll

Studenten genomför ett produktionsprojekt med stark anknytning till arbetslivet: förlagt till ett företag (eller motsvarande) eller på egen hand i entreprenöriell anda. Innan det praktikförlagda arbetet inleds, skriver studenten en plan som bl a innehåller förslag till litteratur. Godkänd plan krävs för att börja det praktikförlagda arbetet. Under projektarbetet strävar studenten mot en förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar. En rapport skrivs i anslutning till den arbetsplatsförlagda utbildningen. I rapporten reflekterar studenten kring sambandet mellan utbildning och yrkesverksamhet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig rapport som behandlas vid seminarium. Vid seminariet sker opponering på en kurskamrats rapport.

Arbetsformer

Studenten deltar i handledning och ett avslutande seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 hp av programmet Musik- och ljuddesign eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Backman, J. (2008) Rapporter och uppsater. Lund: Studentlitteratur. (223 s). ISBN 9144048262

Referenslitteratur