Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign

Kurskod: LP1032
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-03.
Reviderad:
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kännedom om vetenskaplig problemlösning: syftes- och problemformulering samt val av metod och källmaterial
  • självständigt planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning
  • sammanfatta, värdera och diskutera ett annat examensarbete.

Innehåll

Kursen består av två examinerande moment, först en introduktion till vetenskapligt hantverk, därefter ett självständigt arbete på vetenskaplig grund. Det sistnämnda innebär att studenten genomför ett eget vetenskapligt arbete av mindre slag med anknytning till musikproduktionens praktik. Arbetet kan antingen bestå av en uppsats eller utgöra en teknisk rapport, detta beroende på uppgiftens karaktär. Arbetet kan inkludera ett produktionsprojekt.

Examinationsformer

Kursen examineras med dels en skriftlig tentamen (Moment 1), dels en uppsats alternativt en skriftlig rapport samt deltagande vid seminarium, inkl försvar av det egna examensarbetet och opposition på kurskamrats examensarbete (Moment 2).

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och seminarier samt erbjuds handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på båda momenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 hp av programmet Musik- och ljuddesign eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Andersen, E. S., Schwencke, E., Franzén, T. (1998) Projektarbete - en vägledning för studenter. Lund : Studentlitteratur. (152 s).
  • Backman, Jarl. (2008) Rapporter och uppsatser. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. (223 s). ISBN 978-91-44-04826-0

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2E
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Minst 60 hp av programmet Musik- och ljuddesign eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0