Kursplan

Kursplan: Kommunikationsteorier

Kurskod: LP1054
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för ett antal grundläggande kommunikationsteorier
  • demonstrera teoriernas tillämpbarhet i praktiskt analysarbete av en informationskampanj.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av såväl klassiska som aktuella kommunikationsteorier, med fokus på kommunikationen som ett samspel mellan individer, grupper och samhälle.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom seminarier, skriftliga uppgifter, en skriftlig tentamen samt en avslutande kampanjpresentation.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 75 hp inom programmet Audiovisuell produktion inklusive Audiovisuell representation I, 7,5 hp, Audiovisuell representation II, och Ljudproduktion, examensarbete, 7,5 hp grundnivå I, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

In the course the student shall demonstrate a knowledge of basic communication theories and demonstrate through practical and analytical work the use of these thoeries.
Upon completion of the course, the student should be able to:

  • describe a number of basic communication theories
  • demonstrate the applicability of the theories in practical analysis of a information campaign.

Litteratur

Referenslitteratur