Kursplan

Kursplan: Audiovisuell produktion som projektarbete

Kurskod: LP1055
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • karaktärisera och förklara arbetsformen “projekt“ i skriftlig och muntlig form
 • skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument
 • planera, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion, som deltagare i en projektgrupp
 • tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell
 • redogöra för etiska principer inom det aktuella verksamhetsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar audiovisuell produktion i projektform och är indelad i två moment. Projektarbete som arbetsform studeras, liksom etiska principer inom verksamhetsområdet. Innan det praktiska produktionsarbetet inleds måste studenten presentera en godkänd projektplan (Moment 1, 4,5 hp). Projektarbetet genomförs och redovisas därefter (Moment 2, 10,5 hp).

Examinationsformer

Moment 1 examineras individuellt genom en skriftlig projektplan. Moment 2 examineras genom en individuell skriftlig projektrapport och gruppvis muntlig redovisning av genomfört audiovisuellt produktionsprojekt.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och handledning av projekt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänt på båda momenten. Dessutom måste de examinerande uppgifterna vara inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Projektplan - 4,5 hp
Moment 2: Projektarbete - 10,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 75 hp inom programmet Audiovisuell produktion inklusive Audiovisuell representation I, 7,5 hp, Audiovisuell representation II, och Ljudproduktion, examensarbete, 7,5 hp grundnivå I, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

After completing the course, the student should be able to:

 • characterize and explain the working method “project“ in written and oral form
 • write, follow up and revise a project definition document
 • plan, carry out and present an audiovisual production as a participant in a project
 • apply a basic project management model
 • describe ethical principles in this field of activity.

Litteratur

Referenslitteratur