Kursplan

Kursplan: Ljudteori

Kurskod: LP1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på ett välstrukturerat sätt och med egna ord i skrift visa grundläggande kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och lyssnandets funktioner
  • visa kunskap om akustikens viktigaste begrepp
  • i ord och handling visa insikter om rumsakustikens betydelse i samband med inspelningar.

Innehåll

I kursen behandlas den fysikaliska processen i samband med ljudets uppkomst och fortplantning. Rumsakustikens inverkan på inspelning och uppspelning betonas särskilt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig vetenskaplig rapport och ett muntligt redovisningsseminarium (moment 1: Vetenskapligt förhållningssätt och skrivande), labbrapporter och en hemtenta (moment 2: Akustik) samt en praktisk uppgift och ett muntligt redovisningsseminarium (moment 3: Tillämpad akustik: “Wall of Sound“).

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, laborationer, litteraturläsning och egna ljudproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Vetenskapligt förhållningssätt och skrivande (2 hp)
Moment 2: Akustik (4 hp)
Moment 3: Tillämpad akustik: “Wall of Sound“ (1,5 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Radioproduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar LP1035 delkurs 3 och LP1034.

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:

  • demonstrate, in writing in his/her own words and in a structured manner, basic knowledge of the physical features of sound and listening functions
  • demonstrate knowledge of central concepts of acoustics
  • demonstrate verbally and in practice knowledge of the role of room acoustics related to sound recordings.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V28
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Radioproduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se