Kursplan

Kursplan: Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign

Kurskod: LP1058
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.
Reviderad:
Reviderad 2016-02-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-02-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • skriftligt redogöra för ljudteknikers och musikproducenters roller i inspelningsprocessen
  • planera, genomföra och redovisa en flerkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.

Innehåll

I centrum för kursen står mångkanalsinspelning av musik med företrädesvis akustiska instrument. Studenten planerar, genomför och redovisar produktioner, där moment som planering inklusive iordningsställande av studion, inspelning och mixning förekommer. Ljudteknikerns och musikproducentens roll i inspelningsprocessen uppmärksammas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig seminarieredovisning (moment 3: Musikproducentens roll) samt två genomförda musikproduktioner med tillhörande skriftliga rapporter (moment 1 & 2: Studioinspelning 1 resp. Studioinspelning 2).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledda musikproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på momenten Studioinspelning 2 och Musikproducentens roll.
En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Studioinspelning 1 - 2 hp
Moment 2: Studioinspelning 2 - 3,5 hp
Moment 3: Musikproducentens roll - 2 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 45 hp inom programmet Musik- och ljuddesign eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För att kunna genomföra studierna krävs tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med ljudkort och programvara för musik- och ljudproduktion (DAW). Dessutom behövs en mobil inspelningsutrustning. Det sistnämnda innebär tillgång till mikrofoner med tillhörande kablar och en bärbar dator.

Ersätter LP1045.
Denna kurs kan inte användas i en examen tillsammans med kursen Inspelning i studio.

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:

  • demonstrate knowledge about the organization and the functions of a recording studio
  • demonstrate, in writing, knowledge about the roles of sound engineers and music producers in the recording process
  • plan, execute and present a multi-channel studio-recording, with acoustic instruments.

Litteratur

Referenslitteratur