Kursplan

Kursplan: Audioteknologi 1

Kurskod: LP1059
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa grundläggande kunskap om verktyg inom ljudproduktion
  • i handling visa grundläggande kunskap om verktyg inom ljudproduktion
  • visa kunskap och förståelse om signalvägar och signalbearbetning inom enkla audioteknologiska system.

Innehåll

I kursen presenteras ett urval verktyg för ljud- och musikproduktion såsom mikrofoner, högtalare och mixerbord. Vidare ges orientering om elektroniska tillämpningar, där digitalteknikens grunder, ljudkodning och standarder ingår.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen (moment 1: Ljudteknikens verktyg och deras funktionalitet), labbrapporter och praktisk tentamen (moment 2: Signalvägar och mixerbord) och mixningsuppgift och muntligt redovisningsseminarium (moment 3: Mixning och bearbetning av flerspårsmaterial).

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, laborationer och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Ljudteknikens verktyg och deras funktionalitet (3 hp)
Moment 2: Signalvägar och mixerbord (3 hp)
Moment 3: Mixning och bearbetning av flerspårsmaterial (1,5 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Radioproduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar LP1035 delkurs 1 och LP1027.

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:
  • demonstrate, in a structured manner, basic knowledge of tools for audio production in writing in his/her own words
  • demonstrate in practice basic knowledge of tools for audio production
  • demonstrate knowledge and understanding of signal paths and processing in basic audio-technological systems.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V29
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Radioproduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se