Kursplan

Kursplan: Ljudskapande till rörliga bilder

Kurskod: LP1060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ljudläggningens tekniska sidor och berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en skriftlig filmljudsanalys
  • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.

Innehåll

Kursen behandlar ljudläggning till rörliga bilder som en både teknisk och skapande process. I kursen ingår moment om ljudläggningspraxis med avseende på ljudens berättande funktioner. Studenten analyserar självständigt en egenvald filmsekvens. Vidare genomför studenten en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en praktisk tentamen, en skriftlig analysuppgift samt en ljudläggningsproduktion med tillhörande dokumentation.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och en handledd ljudläggningsproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar LP1035, delkurs 2.

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:

  • demonstrate knowledge of technical aspects and narrative functions of film sound design
  • implement and present a written report on film sound design
  • plan, implement and present a sound design project for a given film sequence.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V27
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se