Kursplan

Kursplan: Radioproduktion

Kurskod: LP1061
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande tekniska verktyg för ljudproduktion
  • planera, genomföra och utvärdera radioproduktioner
  • på ett välstrukturerat sätt muntligt, skriftligt och i genomförande redogöra för både tekniska och innehållsliga sidor inom radioproduktion.

Innehåll

Kursen omfattar praktiska och teoretiska perspektiv på radioproduktionsteknik. Studenten genomför radioproduktioner, enskilt och i grupp. Kursen behandlar även massmedias villkor i Sverige, särskilt radions, varvid både legala och etiska aspekter beaktas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, muntliga och skriftliga redovisningar samt genomförda radioproduktioner.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom laborationer, föreläsningar, seminarier och egna radioproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar LP1035, delkurs 4.

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:
  • use fundamental technological tools for sound production
  • plan, implement and evaluate radio productions
  • demonstrate, orally, in writing and in practical terms, as well as in a structured manner, knowledge of technological and content-related aspects of radio production.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V26
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se