Kursplan

Kursplan: Inspelning i studio

Kurskod: LP1062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • genomföra produktionsanalyser av förelagda musikinspelningar, i såväl muntlig som skriftlig form
  • planera, genomföra och redovisa en mångkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.

Innehåll

Kursen behandlar studioinspelningens förutsättningar och procedurer. I centrum står flerkanalsinspelning av musik med företrädesvis akustiska instrument. Studenten planerar, genomför och redovisar produktioner där moment som planering, inklusive iordningsställande av studion, inspelning och mixning förekommer. Studenten genomför också en musikinspelningsanalys.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga seminarie- och laborationsredovisningar samt självständigt genomförda ljudproduktioner med tillhörande skriftliga rapporter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, laborationer, seminarier och genomförande av ljudproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på både moment 1 och 2.

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Studioproduktion (5,5 hp)
  • Moment 2: Musikinspelningsanalys (2 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 22,5 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar LP1041 delkurs 1 och LP1048.

Denna kurs kan inte användas i en examen tillsammans med kursen Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • demonstrate knowledge of the construction and functions of the recording studio
  • carry out production analysis of given music recordings, both orally and in writing
  • plan, implement and present a multichannel studio recording session with acoustic instruments.

Litteratur

Referenslitteratur