Kursplan

Kursplan: Audioteknologi 2

Kurskod: LP1063
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • på ett välstrukturerat sätt och med egna ord i skrift visa fördjupad kunskap om signalvägar i komplexa ljudsystem
  • på ett välstrukturerat sätt och med egna ord i skrift visa fördjupad kunskap om ljudets fysikaliska egenskaper
  • i handling visa kunskap om signalflöden i audioteknologiska system.

Innehåll

Kursen fördjupar studentens kunskap om audioteknologiska system, deras uppbyggnad och hantering. Studenten övar sig i att på egen hand söka vetenskapligt grundad information inom ämnesområdets ramar. Studenten möter även ett antal praktiska problem rörande signalvägar i komplexa ljudsystem och övar sig att analysera, diskutera och i handling bemästra dessa, i seminarier och laborationer.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarier, praktiska uppgifter och en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar LP1041 delkurs 3 (Ljudproduktion med komplexa system) och LP1037.

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:

  • in a structured way and in own words in writing demonstrate in-depth knowledge of signal paths in complex audio system
  • in a structured way and in own words in writing demonstrate in-depth knowledge of the physical properties of sound
  • demonstrate, through action, knowledge of signal flow in audio technology systems.

Litteratur

Referenslitteratur