Kursplan

Kursplan: Liveljud och liveinspelning

Kurskod: LP1064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om liveljudteknologins vanligaste begrepp
  • visa kunskap om PA-systemets (Public Address) uppbyggnad och funktioner
  • förbereda, genomföra och redovisa en liveljudsproduktion med användning av PA-system i samband med ett mindre publikarrangemang
  • identifiera och redogöra för egenskaper i liveljud.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering om liveljudteknologins grunder, teoretiskt och praktiskt. Inom kursen genomför studenten en liveljudsproduktion, inklusive inspelning och mixning som redovisas tillsammans med en skriftlig dokumentation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga laborationsredovisningar samt en självständigt genomförd produktion med tillhörande skriftlig dokumentation.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, laborationer, seminarier samt genomförande av en liveljudsproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 22,5 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar LP1041 delkurs 2 och LP1029.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • demonstrate knowledge of central concepts of live sound technology
  • demonstrate knowledge of the construction and functions of the PA (Public Address) system
  • prepare, implement and present a live sound production, using a PA system in conjunction with a small public event
  • identify and account for features of live sound.

Litteratur

Referenslitteratur