Kursplan

Kursplan: Audiovisuell komposition

Kurskod: LP1066
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa en utvecklad förmåga att hantera digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
 • visa utvecklad kunskap om principer för audiovisuell komposition
 • visa kunskap om grundläggande audiovisuella desginprocesser
 • självständigt planera, genomföra och redovisa en audiovisuell komposition
 • beskriva, analysera och reflektera över egna och andras audiovisuella kompositioner.

Innehåll

I kursen presenteras, diskuteras och prövas begrepp och metoder relaterade till den audiovisuella kompositions- och designprocessen. En fördjupning görs inom området ljud- och bildlära. Studenten genomför en tematiserad audiovisuell komposition i genren visual music. I uppgiften ingår också ett muntligt och skriftligt redovisat reflektionsarbete som omfattar både egna och andras audiovisuella kompositioner.

Examinationsformer

Examination sker genom opponeringsseminarier kring genomförda kompositioner enligt givna förutsättningar och genom tillhörande reflektionsdokument.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, laborationer och eget produktionsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter LP1046 och LP1051.

Summary in English

Upon completion of the course the student should be able to:
 • demonstrate a deepened ability to use digital tools for recording and processing sound and image
 • demonstrate a deepened knowledge of principles for audiovisual composition
 • demonstrate knowledge of basic audiovisual design processes
 • independently plan, implement and present an audiovisual composition
 • describe, analyze and reflect upon one‘s own and others audiovisual compositions.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2C
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se