Kursplan

Kursplan: Introduktion till audiovisuell produktion

Kurskod: LP1067
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om tongivande inslag i den audiovisuella produktionens historia
 • visa en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
 • visa kunskap om grundläggande principer för audiovisuell gestaltning
 • planera, genomföra och redovisa en enkel audiovisuell produktion
 • i skrift och handling visa förmåga att reflektera över den egna skapandeprocessen.

Innehåll

I kursen introduceras audiovisuell produktion som ett kunskapsområde. En översikt presenteras av grundläggande ljud- och bildlära. Studenten genomför en enkel audiovisuell gestaltning. I denna uppgift ingår att skriftligt beskriva, diskutera och reflektera över arbetsgången.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i textseminarier samt genom en praktisk tentamen och redovisning av en produktionsuppgift med tillhörande skriftlig dokumentation.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, laborationer och eget produktionsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Upon completion of the course the student should be able to:
 • demonstrate knowledge of leading elements in the history of audiovisual production
 • demonstrate basic ability to use digital tools for recording and processing sound and image
 • demonstrate knowledge of fundamental principles for audiovisual production
 • plan, implement and present a simple audiovisual production
 • in writing and practice demonstrate ability to reflect upon one‘s own creative process.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2B
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se