Kursplan

Kursplan: Musikproduktionsanalys

Kurskod: LP1068
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kännedom om musikproduktionsanalysens förutsättningar och begränsningar
  • genomföra och i både muntlig och skriftlig form redovisa musikproduktionsanalyser
  • planera, genomföra och redovisa en musikproduktion som efterliknar en befintlig inspelning.

Innehåll

I kursen introduceras några modeller, perspektiv och metoder för analys av musikproduktioner. Kursen indelas i tre moment: Moment 1 och 2: Studenten genomför egna analyser av olika inspelningar. Moment 3: Studenten analyserar och gestaltar en befintlig musikproduktion samt transformerar en produktion till en annan stil.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga analysuppgifter (moment 1 och 2) och en musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation (moment 3).

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, laborationer, seminarier och genomför en egen musikproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på moment 3 samt på något av de båda övriga momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Analysuppgift 1 (1,5 hp)
Moment 2: Analysuppgift 2 (3 hp)
Moment 3: Produktionsprojekt (3 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 7,5 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För att kunna genomföra studierna krävs tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med ljudkort och sequencerprogram. Dessutom behövs en mobil inspelningsutrustning. Det sistnämnda innebär tillgång till mikrofoner med tillhörande kablar och en bärbar dator.

Ersätter LP1036.

Summary in English

The course introduces some models, perspectives and methods for analysing music recordings. The course is divided into three modules: Modules 1 and 2: The student makes his/her own analyses of different recordings; Module 3: The student analyses and interprets an existing music production and transforms a recording into another style.

Litteratur

Referenslitteratur