Kursplan

Kursplan: Audiovisuell gestaltning

Kurskod: LP1069
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och utifrån dessa utvärdera sitt lärande
  • bedöma egna och andras audiovisuella produktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsprocess samt teknisk och gestaltande utformning.

Innehåll

Inom ramen av ett grupparbete initierar studenten en audiovisuell gestaltning. Enskilt eller i par planerar, leder, genomför och redovisar studenten produktionen. Studenten genomför en litteratursökning av relevans för projektet. Resultat och erfarenheter kommuniceras såväl muntligt som skriftligt. Vid kursens avslutning värderar och diskuterar studenten ett produktionsprojekt som utförts av en kurskamrat.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en audiovisuell produktion med tillhörande skriftlig dokumentation, samt genom ett opponeringsförfarande i seminarieform.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och produktionsarbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Upon completion of the course the student should be able to:

  • initiate, plan, lead, implement and present an audiovisual production within a set time frame
  • formulate individual learning objectives ahead of production and using these to evaluate his/her own learning
  • evaluate his/her own and others audiovisual productions from the standpoint of a target audience, the work process, and technical and expressive aspects.

Litteratur

Referenslitteratur