Kursplan

Kursplan: Audiovisuellt berättande

Kurskod: LP1070
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om tongivande inslag i det audiovisuella berättandets historia
 • visa förmåga att hantera verktyg för inspelning och bearbetning av audiovisuella berättelser
 • visa kunskap om principer för audiovisuellt berättande
 • visa förmåga att arbeta, och genomföra produktioner, i grupp
 • i skrift visa förmåga att reflektera över etiska aspekter relaterade till audiovisuellt berättande.

Innehåll

I kursen introduceras audiovisuellt berättande som ett tekniskt, estetiskt och etiskt kunskapsområde. En översikt presenteras av en ”audiovisuell grammatik”, som utgör utgångpunkt för ett antal produktionsuppgifter av mindre omfattning. Utifrån estetiska och etiska perspektiv utvecklar och presenterar studenten ett manus inför en kommande filmproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en praktisk tentamen i form av en ljudläggnings- och kamerahanteringsuppgift. Dessutom görs en presentation och ”pitch” av ett filmmanus som åtföljs av en historiskt relaterad, och etiskt reflekterande, skriftlig analys.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 15 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1056.

Kursen kan inte användas i en examen samtidigt som någon av kurserna LP1017, LP1047 och LP1050.

Summary in English

Upon completion of the course the student should be able to:

 • demonstrate knowledge about central aspects of the history of audiovisual narration
 • demonstrate ability to use tools for recording and processing of audiovisual narratives
 • demonstrate knowledge about principles for audiovisual narratives
 • demonstrate ability to work and implement productions, as a team
 • in writing demonstrate an ability to reflect upon ethical aspects related to audiovisual narration.

Litteratur

Referenslitteratur