Kursplan

Kursplan: Ljud- och musikproduktion som projektarbete

Kurskod: LP1076
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara arbetsformen “projekt“ i skriftlig och muntlig form
 • skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument
 • planera, genomföra och redovisa en ljud-/musikproduktion, som deltagare i en projektgrupp
 • tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell
 • redogöra för etiska principer inom det aktuella verksamhetsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar projektarbete som arbetsform, med inriktning mot ljud- och musikproduktion. Etiska principer inom verksamhetsområdet studeras, och ett projektarbete genomförs. Innan det praktiska produktionsarbetet inleds måste studenten presentera en godkänd projektplan.

Examinationsformer

Moment 1 (Projektplan) examineras individuellt genom en skriftlig projektplan. Moment 2 (Rapport och redovisning) examineras med en gruppvis muntlig och skriftlig redovisning av genomfört ljud-/musikproduktionsprojekt samt en individuell skriftlig projektrapport.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs med föreläsningar, seminarier, workshops och handledning av projekt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda momenten. Dessutom måste de examinerande uppgifterna vara inlämnade inom föreskriven tid.
Betygsrapportering:

 • Moment 1: Projektplan (4,5 hp)
 • Moment 2: Rapport och redovisning (10,5 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion 7,5 högskolepoäng, Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion 7,5 högskolepoäng och Från idé till master 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1039.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • describe and explain the work method ‘project’ in written and oral form
 • write, follow up and revise a project definition document
 • plan, implement and present a sound/music production, as a member of a project group
 • apply a basic project management model
 • describe ethical principles in the current business area.

Litteratur

Referenslitteratur