Kursplan

Kursplan: Audiovisuella installationer

Kurskod: LP1077
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-08-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • muntligt, skriftligt och i handling visa kunskap om audiovisuella installationer som konstform: dess historia, estetiska konventioner och kommunikationsmöjligheter
  • visa förståelse för och diskutera relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuella installationer
  • skriftligt och muntligt reflektera över egna och andras estetiska val i samband med audiovisuella installationer
  • planera, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion i en offentlig miljö.

Innehåll

Kursen behandlar audiovisuella produktioner som konstnärliga installationer i offentliga miljöer. Det ges en introduktion till aktuella tekniska verktyg samt en översikt över estetiskt tänkande i ett konsthistoriskt perspektiv. Studenten presenterar en egen produktion utifrån studier av audiovisuella installationer som konstform, dess historia, dess estetiska möjligheter samt dess vägar till teknisk realisering.

Examinationsformer

Examination sker genom redovisningsseminarier kring en produktionsuppgift med tillhörande audiovisuell dokumentation och skriftliga reflektioner.

Arbetsformer

Arbetet på kurser bedrivs genom föreläsningar, laborationer, seminarier och produktionsarbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftligt arbete - 7,5 hp
Moment 2: Installation - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 45 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1019 och LP1023.

Summary in English

Upon completion of the course the student shall be able to:

  • demonstrate, in writing, orally and in practice, knowledge about audiovisual installations as an art form: its history, aesthetic conventions and communicative possibilities
  • demonstrate an understanding of, and discuss the relation between, theory, technology and artistic expression in audiovisual installations
  • reflect, in writing and orally, upon his/her own aesthetic choices and those of others in relation to audiovisual installations
  • plan, implement and present an audiovisual production in a public setting.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2H
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]45 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se