Kursplan

Kursplan: Audiovisuell performance

Kurskod: LP1078
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-08-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om performativa aspekter av audiovisuell produktion som konst- och framträdandeform: dess teknologiska, juridiska, estetiska, kommunikativa och etiska förutsättningar
  • visa förståelse för och diskutera relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuell performance och dess roll i en vidare kontext
  • skriftligt och muntligt reflektera över egna och andras estetiska val i samband med audiovisuella framträdanden
  • planera, genomföra och redovisa ett audiovisuellt framträdande.

Innehåll

Denna kurs behandlar audiovisuell produktion som ett framträdande i realtid. Studenten introduceras till aktuella tekniska och gestaltande verktyg för audiovisuella framträdanden samt förbereder och genomför ett eget framträdande.

Examinationsformer

Examination sker genom ett eget offentligt audiovisuellt framträdande med tillhörande seminarium, audiovisuell dokumentation och skriftliga reflektioner.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, laborationer, seminarier och produktionsarbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftligt arbete - 7,5 hp
Moment 2: Performance - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1018 och LP1020.

Summary in English

Upon completion of the course the students shall be able to:

  • demonstrate knowledge of performance aspects of audiovisual production as art and performance: its technological, legal, aesthetic, communicative and ethical conditions
  • demonstrate an understanding of, and discuss the relation between, theory, technology and artistic expression in audiovisual performance and its role in a wider context
  • orally and in writing reflect upon their own and others aesthetic choices in relation to audiovisual performance
  • plan, implement and present an audiovisual performance.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2G
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se