Kursplan

Kursplan: Möten med skilda musikgenrer för Musik- och ljuddesign

Kurskod: LP1079
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om genrebegreppet
  • både skriftligt och muntligt visa förtrogenhet med musik ur flera genrer och dess kulturella förutsättningar
  • planera, genomföra och redovisa en inspelning med musik ur en för studenten mindre känd genre.

Innehåll

Efter genomgång av genrebegreppet möter studenten musik och musiker från skilda miljöer och kulturer, först i litteratur och befintliga inspelningar, därefter i ett fältarbete och genom en egen inspelningsproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter med efterföljande seminarier (Introduktion till genrebegreppet: 1,5 hp resp Fältarbete i en musikgenre: 1,5 hp) )och en musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation (Inspelning i en utvald genre: 4,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledd musikproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få väl godkänd på hela kursen, krävs betyget väl godkänd på produktionsuppgiften samt minst en av de skriftliga inlämningsuppgifterna.
För att kunna få väl godkänd på kursen måste de examinerande uppgifterna vara inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Introduktion till genrebegreppet - 1,5 hp
Moment 2: Fältarbete i en musikgenre - 1,5 hp
Moment 3: Inspelning i en utvald genre - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Introduktion till musik och ljuddesign, 7,5 högskolepoäng (från Mittuniversitetet) eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1049.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2D
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Introduktion till musik och ljuddesign, 7,5 högskolepoäng (från Mittuniversitetet) eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se