Kursplan

Kursplan: Musikproduktion, fördjupningskurs

Kurskod: LP2008
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en teoretiskt anknuten produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • självständigt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad ljud-/musikproduktion för en definierad målgrupp
  • genomföra ljudproduktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt värdera intryck av sambandet mellan ljudproduktionsutbildning och yrkesmässig ljud- och/eller musikproduktion.

Delkurser

1.
Projektarbete,  15 högskolepoäng

2.
Ljud- och musikproduktion i praktiken,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen har två delar som båda syftar till att förbereda studenten inför det snara inträdet i yrkeslivet. I den första delkursen planerar och genomför studenten ett avancerat ljud-/musikproduktionsprojekt som riktas till en bestämd målgrupp. Den andra delkursen genomförs på ett företag eller liknande.

Delkurser

1.
Projektarbete,  15 högskolepoäng

Studenten tillägnar sig teoretisk och praktisk erfarenhet av att genomföra ett självständigt projektarbete med anknytning till ljudproduktion, företrädesvis med ljud/musik till rörliga bilder. Studenten genomför på eget initiativ sitt projekt från idé till färdig produkt och som ledare fördelar arbetsuppgifterna inom en produktionsgrupp. Efter undervisning om projektplanering, budgetering och finansiering gör studenten ett projektförslag som bedöms av en särskild granskningsgrupp, innan det egentliga arbetet börjar. Projektet redovisas med en ljudproduktion och tillhörande skriftlig rapport.

2.
Ljud- och musikproduktion i praktiken,  15 högskolepoäng

Studenten genomför ett produktionsprojekt med stark anknytning till arbetslivet: förlagt till ett företag (eller motsvarande) eller på egen hand i entreprenöriell anda. Under projektarbetet strävar studenten mot en förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar. Studenten får tillfälle att knyta tidigare förvärvade kunskaper till den produktionsprocess som yrkesverksamheten innehåller, och reflektera över förutsättningarna för denna koppling. En rapport skrivs i anslutning till den arbetsplatsförlagda utbildningen. Rapporten ska vara litteraturstödd och inkludera reflektioner kring sambandet mellan utbildning och yrkesverksamhet.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftliga tentamina och självständigt genomförda ljudproduktioner, delkurs 2 genom en skriftlig examinationsuppgift samt opponering på en kurskamrats rapport.

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och seminarier i Delkurs 1, handledning och seminarium i Delkurs 2.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP2002.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur