Kursplan

Kursplan: Ljudproduktion, fördjupningskurs

Kurskod: LP2009
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2016-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa grundläggande kännedom om vetenskapsteori, redogöra för vetenskapsteorins viktigaste begrepp och beskriva delar av vetenskapsteorins moderna historia
 • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
 • i tal och skrift teoretisk motivera samt i tillämpad form visa förtrogenhet med vetenskapligt hantverk
 • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa fördjupad kännedom om ett utvalt delområde inom ämnet ljudproduktion
 • planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett mindre vetenskapligt arbete
 • i seminarieform medverka till självständig kritisk granskning av vetenskapliga arbeten.

Delkurser

1.
Vetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

2.
Individuellt vald fördjupning,  7,5 högskolepoäng

3.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser:

Delkurser

1.
Vetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen möter studenten vetenskapsteorins grunder och delar av dess moderna historia. Delkursen ska stödja det kommande uppsatsarbetet och ger därför också insikter i vetenskaplig problemlösning samt färdigheter i vetenskapligt hantverk.

2.
Individuellt vald fördjupning,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursen fördjupar studenten sitt kunnande inom antingen det ljudtekniska området eller det musikvetenskapliga. I samråd med uppsatshandledaren väljer den studerande att läsa 1 000 sidor, helst med anknytning till uppsatsämnet.

3.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Inom denna delkurs genomför och redovisar studenten ett eget forskningsarbete med tillgång till handledning. Inom ramen för uppsatsarbetet kan den studerande genomföra en ljudproduktion.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras med en skriftlig tentamen, delkurs 2 med en PM som redovisar genomförd läsning, delkurs 3 med en uppsats och ett oppositionsuppdrag i samband med uppsatsventilering.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs i form av föreläsningar (delkurs 1), självständig inläsning och examinationsseminarium (delkurs 2), självständigt forskningsarbete, forskningsredovisning i skrift, grupphandledningar och examinationsseminarier (delkurs 3).

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se högskolans Antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på delkurs 3 samt på minst en av de båda övriga delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP2005.

Summary in English

Upon completing the course, students shall be able to:

 • in their own words and in a structured way in writing demonstrate basic knowledge of scientific theory, explain the main concepts of scientific theory and describe parts of the modern history of scientific theory
 • in their own words and in a structured way in writing show knowledge of some basic scientific methods
 • orally and in writing theoretically motivate scientific craftsmanship, and show familiarity in adapting it
 • in their own words and in a structured way in writing demonstrate deepened knowledge of a chosen topic related to the subject of Sound Production
 • plan, implement and in written form report, a smaller scientific work
 • in seminars critically and independently review scientific papers.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2Q
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se