Kursplan

Kursplan: Audiovisuell produktion, fördjupningskurs

Kurskod: LP2010
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2016-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa grundläggande kännedom om vetenskapsteori samt beskriva delar av vetenskapsteorins moderna historia
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
  • i tal och skrift teoretiskt motivera samt i tillämpad form visa förtrogenhet med vetenskapligt hantverk
  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa fördjupad kännedom om ett utvalt delområde inom ämnet audiovisuell produktion
  • planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett mindre vetenskapligt arbete
  • i seminarieform medverka till självständig kritisk granskning av vetenskapliga arbeten

Delkurser

1.
Vetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

2.
Individuellt vald fördjupning,  7,5 högskolepoäng

3.
Examensarbete för kandidatexamen i Audiovisuell produktion,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser.

Delkurser

1.
Vetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen möter studenten vetenskapsteorins grunder och delar av dess moderna historia. Delkursen ska stödja det kommande uppsatsarbetet och ger därför också insikter i vetenskaplig problemlösning samt färdigheter i vetenskapligt hantverk.

2.
Individuellt vald fördjupning,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursen fördjupar studenten sitt kunnande inom området. I samråd med uppsatshandledaren väljer den studerande att läsa 1 000 sidor, helst med anknytning till uppsatsämnet.

3.
Examensarbete för kandidatexamen i Audiovisuell produktion,  15 högskolepoäng

Inom denna delkurs planerar, genomför och redovisar studenten ett eget forskningsarbete med tillgång till handledning. Inom ramen för uppsatsarbetet kan den studerande genomföra en audiovisuell produktion. I kursen ingår också att studenten genomför en opposition på en kurskamrats arbete.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras med en skriftlig tentamen, delkurs 2 med en PM som redovisar genomförd läsning, delkurs 3 med en uppsats och ett oppositionsuppdrag i samband med uppsatsventilering.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs i form av föreläsningar (delkurs 1), självständig inläsning och examinationsseminarium (delkurs 2), självständigt forskningsarbete, forskningsredovisning i skrift, grupphandledningar och examinationsseminarier (delkurs 3).

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla Väl godkänt på kursen krävs Väl godkänt på delkurs 3 och någon av övriga delkurser.

Betygsrapportering:
Moment 1: Vetenskaplig teori och metod - skriftlig tentamen - 7,5 hp
Moment 2: Individuellt vald fördjupning - PM - 7,5 hp
Moment 3: Kandidatexamensarbete - uppsats - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP2006.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2K
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se