Kursplan

Kursplan: Fastbränslepannor och fjärrvärme

Kurskod: MÖ1006
Poäng: 9 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-03-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • jämföra olika typer av bränslen och deras egenskaper i förbränningssammanhang och beskriva hanteringen av bränsle och aska i en anläggning samt beräkna volym och massflöden.
 • identifiera olika typer pannor och eldningsteknik och diskutera karakteristiska skillnader i deras funktion.
 • beskriva funktionen av delsystemen i en värmeproduktionsanläggning samt förklara deras underhållsbehov och säkerhetssynpunkter.
 • redovisa en värmeanläggnings energibalans, förklara grundläggande förbränningskemi och generering av utsläpp, utföra och tolka enkla rökgasmätningar.
 • förklara hur styr-, mät-, larm- och datainsamlingssystemet fungerar i en modern värmeanläggning, beskriva grundläggande styrkretsar och diskutera deras påverkan på systemfunktion samt tolka mäthistoriens trendkurvor.
 • beskriva fjärrvärmenätets och fjärrkylningsnätets uppbyggnad och underhåll.
 • förklara hur energibehovet i fjärrvärmenätet bildas, diskutera skillnader mellan olika lastprofiler samt deras påverkan på värmeproduktionsanläggningar och göra grundläggande beräkningar på fjärrvärmelaster.
 • beskriva olika typer av värmeproduktionsanläggningar samt deras karakteristik och diskutera kraftvärmeproduktionens specialfall.
 • diskutera fjärrvärmens ekonomi och göra enkla ekonomiska kalkyler.

Innehåll

Kursen består av två huvudsakliga områden:
Bränslen, pannor och förbränningsteknik
Olika typer av bränslen och aska och deras egenskaper samt beräkning av volym- och massflöden. Hantering av bränsle och aska i en värmeproduktionsanläggning. Olika typer av pannor och förbränningsteknik samt delsystemen kring dessa i en värmeproduktionsanläggning. Underhåll och säkerhet. Energibalans och verkningsgrad. Förbränningskemi och utsläpp från förbränning samt rökgasmätningar. Regler- och mätsystem och datainsamling.

Fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla
Uppbyggnad av fjärrvärme- och fjärrkylningsnät samt deras underhåll. Energibehov och lastprofiler i fjärrvärmenät. Värmeproduktionsanläggningar med tyngdpunkt på kraftvärme. Fjärrvärmets ekonomi.

Examinationsformer

Obligatoriska hemuppgifter (4,5hp) - betyg U/G.
Obligatoriska laborationer (1,5hp) - betyg U/G.
Skriftlig tentamen (3hp) - betyg U, 3, 4, 5.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter. Studiebesök inklusive laboration om rökgasmätningar på värmeanläggning.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Betyget utgår från den skriftliga tentamen där väl utförda hemuppgifter vägs in i betyget.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Energiteknikerprogrammets kurser Matematik I & II för tekniker, Grundläggande energilära och Installationsteknik, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

God datorvana och tillgång till bra internetuppkoppling krävs eftersom kursen går på distans.

Summary in English

Litteratur

 • Alvarez Henrik. (2002) Energiteknik. D. 2. 9 uppl. Studentlitteratur. ISBN 91-44-31481-7
 • Alvarez Henrik. (2002) Energiteknik. Del 1. 10 uppl. Studentlitteratur. (672 s). ISBN 91-44-31471-X
 • Frederiksen, S., Werner, S.. (1993) Fjärrvärme : teori, teknik och funktion. Lund : Studentlitteratur. (440 s). ISBN 91-44-38011-9

Referenslitteratur