Kursplan

Kursplan: Solvärmesystem

Kurskod: MÖ1007
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-03-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara funktionen av de viktigaste komponenterna i ett solvärmesystem samt dimensionering av dessa.
  • Jämföra de faktorer som påverkar utbytet och kostnaden av ett solvärmesystem samt utföra beräkningar för kvantifiering.
  • Redogöra för för- och nackdelar med olika val av design av solvärmesystem.
  • Använda simuleringsprogram för att beräkna utbyte av solfångare och solvärmesystem i olika tillämpningar.
  • Redogöra för hur man installerar solvärmesystem i praktiken och reflektera över sina egna erfarenheter av praktiska övningar.

Innehåll

Tillgänglig solstrålning och variation i tid och rum. Solvärmemarknad i Sverige och Europa. Olika typer av solfångare samt deras montering och integrering. Komponenter i solvärmekretsen och dimensionering därav. Överhettnings- och frostskydd. Värmelager och tillsatsvärme. Tumregler och simuleringsprogram för dimensionering. Olika typer av solvärmesystem. Praktisk installation av solvärmekretsen och reglersystem samt idrifttagning. Kontroll av driftförhållanden och enkel utvärdering. Regler om solvärmesystem, bygglov och bidrag.

Examinationsformer

Hemuppgift om simuleringar (1,5 hp) – U/G.
Obligatorisk laboration om installation och idrifttagning av solvärmesystem (1,5 hp) – U/G.
Skriftlig tentamen (3 hp) – 5/4/3/U.

Arbetsformer

Föreläsningar, semiarier och hemuppgift. Studiebesök och laboration om installation och idrifttagning av ett system.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Energiteknikerprogrammets kurser Matematik I & II för tekniker, Grundläggande energilära och Installationsteknik, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

God datorvana och tillgång till bra internetuppkoppling krävs eftersom kursen går på distans.

Summary in English

Litteratur

  • Andrén, Lars, Svensk byggtjänst. (2001) Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse. 2 uppl. Stockholm : Svensk byggtjänst. (137 s). ISBN 91-7332-967-3
  • Kovacs, P. (1998) Solvärmesystem för småhus : kursmaterial för installatörer. Stockholm : Byggforskningsrådet. (95 s). ISBN 91-540-5802-3 http://www.formas.se

Referenslitteratur