Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i energiteknik

Kurskod: MÖ1014
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-12-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-23.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom energiteknik med tillämpning inom energibesparing, förnybar energi och större energiförsörjningssystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

  • formulera mål och syfte för ett projekt
  • göra litteraturstudier och behandla problem inom ramen för projektet
  • analysera problemställningar som uppkommer, och med en helhetssyn föreslå lösningar
  • värdera det egna angreppssättet
  • bedöma värdet av tillförda kunskaper och av sina resultat

Innehåll

Examensarbetet bygger på kunskaper förvärvade under utbildningen. Det kan utföras som ett industriellt projekt i samarbete med ett externt företag eller organisation. Arbetet innebär att formulera mål och syfte för projektet, därefter följer arbete med litteraturstudier och att behandla uppgiften, samt göra värdering av resultaten. Arbetet sammanställs i rapportform och försvaras vid ett seminarium.

Examinationsformer

  • skriftlig individuell rapport
  • muntlig presentation
  • opposition på en annan kursdeltagares examensarbete
  • deltagande vid alla muntliga presentationer den dag studenten själv håller sin presentation

Arbetsformer

Självständigt utfört projektarbete för en eller två studenter med handledning av lärare vid ämnet Energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna. Handledning av annan person utanför ämnet kan förekomma efter beslut i ämnesgruppen Energi och miljöteknik. Avstämning med kontaktpersonen och handledaren ska ske regelbundet och på studentens initiativ.

Om två studenter utför examensarbetet ska det framgå i rapporten vad vardera studenten utfört så att individuell betygssättning kan ske.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För att påbörja examensarbetet krävs att minst 90 hp av kurserna i Energiteknikerprogrammet är avklarade.

Övrigt

Denna kurs överlappar kursen MÖ1011.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur