Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig kommunikation och informationshantering

Kurskod: MÖ4002
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2013-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-25.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska förbättra sin förmåga till vetenskaplig såväl som populärvetenskapig kommunikation, samt öka sin kunskap om skillnader mellan olika presentationsstilar. Studenten ska även kunna utnyttja olika informationskällor, samt kritiskt värdera dess kvalitet och relevans. Kursen syftar till att förbereda studenten inför examensarbete, projektarbeten och fortsatta studier på forskarnivå, men är även avsedd som stöd för masterutbildningens övriga kurser.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Ställa samman en vetenskaplig text
  • Utarbeta en populärvetenskaplig text
  • Framställa ett vetenskapligt innehåll muntligt
  • Planera och genomföra olika typer av informationssökningar
  • Utnyttja bibliografiska referenshanteringssystem

Innehåll

I kursen ingår träning i skriftlig såväl som muntlig presentationsteknik riktad till forskare, lekmän och yrkesverksamma inom specifika ämnesområden. Kursen inkluderar information om databaser för informationssökning och citeringssökning, samt metoder för löpande bevakning av forskningsområden. Detta moment behandlar även eletronisk publicering, referenshantering, källkritik och forskningsetik (plagiering, källskydd o dyl).

Examinationsformer

För godkänt krävs aktivt deltagande i seminarier samt godkända skriftliga och muntliga redovsningar av de arbeten och uppgifter som ingår i kursen.
Skriftlig inlämningsuppgift (2 hp)
Skriftlig inlämningsuppgift (2 hp)
Muntlig presentation (2 hp)
Skriftlig inlämningsuppgift (1,5 hp)

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Vissa seminarietillfällen är obligatoriska. Kursen kräver hög grad av självständigt arbete. Detta inkluderar arbete med informationssökning och författande av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, samt med att ta fram och genomföra muntliga presentationer och opponera på andra studenters texter och presentationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur