Kursplan

Kursplan: Termisk solkraft

Kurskod: MÖ4004
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2013-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-03.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera inverkan av olika design- och driftparametrar för koncentrerande solfångare och övriga komponenter i ett komplett system, inkl. värmelager
  • beskriva, analysera och jämföra olika tekniker för solvärmedriven kraftgenerering samt beräkna elproduktionen med hjälp av matematiska modeller
  • redogöra för det aktuella läget för solvärmedriven kraftgenerering samt analysera inverkan av olika faktorer på den ekonomiska lönsamheten för solkraft.

Innehåll

Koncentrerande solfångare av olika slag behandlas med teoretiska modeller tillsammans med deras användning i olika tillämpningar för solkraft: power tower, trough, Fresnel reflektorer, big dish and dish stirling system. Kraftcycler och högtemperatur värmelagring belyses som nödvändiga komponenter i ett komplett solkraftssystem.

Hybridystem med t.ex. avsaltning gås igenom och analyseras med simuleringsprogram. Det aktuella läget i världen för solkraft (forskning och marknaden) redovisas och faktorer som påverkar lönsamhet för solkraft tas upp och diskuteras.

En fallstudie genomförs som en hemuppgift (projekt) där studenterna ska själva formulera mål och planera arbetet. Målen och planering diskuteras i ett seminarium och resultaten i ett annat och hela projektet ska beskrivas och analyseras i en skriftlig rapport.

Examinationsformer

Skriftlig tenta (3 hp), U, 3, 4, 5
Seminarium och skriftlig inlämningsuppgift (2 hp), U, G

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgift, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Det samlade betyget är baserat på tentamens resultatet.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v41, 2017 - v46, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.

Ansök

Ansök på Antagning.se