Kursplan

Kursplan: Projektkurs i solenergisystem eller energieffektiva byggnader

Kurskod: MÖ4005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-03.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska studenten kunna självständigt:

  • Tillämpa en projektmodell och definiera, följa upp samt utvärdera ett projekt
  • Utforma ett projekts definitionsdokument – kravspecifikation och projektplan
  • Genomföra ett projekt i grupp med olika projektroller (t.ex. som projektledare)
  • Bryta ner projektets övergripande uppgift i hanterbara delproblem och delmål på ett strukterat sätt
  • Kalla till, leda respektive aktivt delta på projektmöten
  • Redovisa projektets status till dess intressenter
  • Tillämpa kunskap om solenergisystem eller energieffektiva byggnader och ekonomi och finansiering av energisystem i projektet på ett kritisk och systematisk sätt

Innehåll

Kursen börjar med gemensamma föreläsningar med bakgrundsinformation om gruppdynamik, projekthantering/ledning samt teknisk kommunikation. Studenterna introduceras till projektämnen och flera projektgrupper bildas som väljer ett projektämne.

I andra delen av kursen kommer studenterna att organisera och definiera sina projekt på detaljnivå. Studenterna skall bryta ner sina projekt i deluppgifter, samla information och välja lämpliga arbetsmetoder. Under projektens lopp kommer studenterna regelbundet att lämna in statusrapporter och ha muntliga presentationer om projektets framsteg för både kursmedlemmar och klient/uppdragsgivare. Slutligen skall en slutrapport skrivas av varje grupp och indivuellt samt en muntlig slutredovisning genomföras.

Examinationsformer

Skriftliga uppgifter, muntliga presentationer samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och projektmöten.

Aktivt deltagande vid seminarier och projektmöten, 2 hp (U-G)
Muntligt presentation och skriftligt grupprapport 4 hp (U-G)
Individuell rapport (projekthistorik) där studenten reflekterar över projektets genomförande, 1,5 (U-VG)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, aktiv informationssökning, projektmöten, skriftlig redovisning av egna arbeten och muntlig redovisning av grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Föreläsningar, seminarierna och projektmöte är obligatoriska och kräver aktivt deltagande i diskussionerna. Det samlade betyget är baserat på betyget för den individuella rapporten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v44, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.

Ansök

Ansök på Antagning.se